Dienstenwijzer

Waarom deze dienstenwijzer?
In deze dienstenwijzer geven wij in het kort de belangrijkste informatie over onze onderneming en onze dienstverlening. Wie we zijn, hoe u ons kunt bereiken en informatie over onze dienstverlening en beloning.

Wie zijn wij?
Just2BeSure is adviseur op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing. Wij hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met nummer 12044938. U kunt dit vinden op www.afm.nl.

Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken heeft, deze te analyseren en vervolgens te bepalen hoe deze risico’s het best te voorkomen, te beperken en/of te verzekeren. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

Ons kantoor is opgericht in 2017 en is vooral actief in Nederland, maar zo nodig ook daarbuiten.

Hoe kunt u met ons in contact komen?
Just2BeSure
Valentijnlaan 47
4834 SE Breda
Telefoon +31 (6) 53709948
info@just2besure.nl
www.just2besure.nl
Inschrijving Kamer van Koophandel Breda 68113226

Bereikbaarheid
Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur en eventueel daarbuiten voor spoedgevallen.

Wat wij voor u kunnen doen?

  • Wij inventariseren en analyseren uw risico’s en bepalen in overleg me u de te nemen maatregelen ter voorkoming en beperking van de risico’s die u loopt.
  • Wij beoordelen uw huidige verzekeringspakket en verstrekken daarbij een verzekeringsadvies met toelichting. Wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van door u gewenste verzekeringen en aanverwante producten.
  • Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen en wijzigingen doorgeven over via onze bemiddeling afgesloten verzekeringen, en mocht u schade ondervinden, dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen en ondersteunen wij u bij de afhandeling van schade.

Aansprakelijkheidsverzekering
Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid.

Welke verzekeraars betrekken wij in ons advies?
Wij werken met gespecialiseerde verzekeraars. Op basis van onze vakkennis maken wij hieruit een selectie. Bij deze maatschappijen kijken wij welk product goed past bij uw specifieke wensen.

Adviesvrijheid
Voor u is het belangrijk te weten dat wij met geen enkele financiële instelling contractuele verplichtingen hebben om specifiek de producten van die instelling in ons advies te betrekken.

Hoe worden wij beloond?
Wij ontvangen van de financiële instelling waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u vooraf.

Wat verwachten wij van u?

  • Wij verwachten dat u de juiste gegevens verstrekt, onder andere met betrekking tot elders lopende verzekeringen. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat u onder- of oververzekerd bent of dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is deze schade niet of niet geheel te vergoeden.
  • Wij verwachten verder dat u wijzigingen m.b.t. uw bedrijfsmatige situatie of verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.
  • Wij verwachten ook dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij het telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Als er iets niet duidelijk is of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij zullen deze zo nodig laten corrigeren.
  • Tenslotte verwachten wij dat u voor tijdige betaling van de premies zorgdraagt.

Beëindiging relatie
U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

Klachten
Wij waarderen onze relatie met u zeer. Daarom vinden wij het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u teleurgesteld of niet tevreden bent. Wanneer u ons dit laat weten, kunnen wij proberen dit op te lossen en onze dienstverlening verbeteren. Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Misschien heeft u al een oplossing bedacht, dan horen wij dat graag. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.

Toepasselijk recht
Op onze dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing.